Witamy na stronie internetowej projektu pt: "Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki" realizowanego przez partnerów z Polski, Islandii i Grecji w ramach projektów partnerskich Leonardo da Vinci "Uczenie si? przez ca?e ?ycie".Projekt dotyczy kszta?cenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku turystyka i rekreacja. Grupa partnerska projektu utworzona zosta?a przez przedstawicieli Wy?szej Uczelni (UMCS, Polska), wiod?cego przedsi?biorstwa organizuj?cego zawodowe praktyki zagraniczne dla studentów kierunku hotelarstwo oraz turystyka (The Tree Travel, Polska), grupy hotelowej oferuj?cej kszta?cenie dla studentów w miejscu pracy (Hotel Eleon 5*, Grecja), oraz Instytutu bada? turystycznych (ITRC, Islandia). W?ród cichych partnerów projektu wymieni? nale?y sieci hotelowe w Grecji iw Polsce, touroperatorów, stowarzyszenia osób niepe?nosprawnych oraz wybrane parki krajobrazowe.